ایزو

  • ایزو 10002 استاندارد بين المللي رسيدگي به شكايات مشتري
  • ایزو 9001 استاندارد بين المللي سيستم مديريت كيفيت
  • ایزو 10004 استاندارد بين المللي سنجش رضايت مشتري

اتوبار باربری ظریف بار همیشه خدمتگزار