اسامی برندگان قرعه کشی روزانه

هر 24 ساعت یک جایزه ی 5 میلیون ریالی به یکی از فالورهای اینستاگرام ظریف بار به قید قرعه

یوسف شادیان
برنده اپلیکیشن
محسن شریفی
برنده اینستاگرام
یوسف شادیان
برنده اپلیکیشن
محسن شریفی
برنده اینستاگرام
یوسف شادیان
برنده اپلیکیشن