آیا جعبه ها و کارتن های حمل بار هزینه ی جدا دارد؟

دیدگاه شما چیست؟