آیا واقعا خدمات ظریف بار بصورت شبانه روزی انجام میشود؟

دیدگاه شما چیست؟