برای کم شدن آشفتگی بعد از اسباب کشی شما پیشنهادی دارید؟

دیدگاه شما چیست؟