بسته بندی بار توسط ظریف بار هزینه جداگانه دارد ؟

دیدگاه شما چیست؟