جابجایی کالا در ظریف بار چگونه انجام میپذیرد ؟

دیدگاه شما چیست؟