ظریف بار درمورد ساعت فرستادن سرویس هایش خوش قول است؟

دیدگاه شما چیست؟